Zarządzanie nieruchomościami

 Pod pojęciem zarządzania nieruchomościami rozumiemy występowanie zespołu czynności, zmierzających do podwyższania wartości kapitałowej nieruchomości, a gdy nie jest to możliwe do jej zabezpieczenia.

W zakresie usługi zarządzania oferujemy:

 • określenie i zidentyfikowanie potrzeb właściciela poprzez:
  • określenie i przedstawienie celów właścicieli,
  • przygotowanie strategii zarządzania,
  • wskazanie wszelkich usług niezbędnych do utrzymania obiektu,
  • ustalenie zasad i reguł kontroli wykonania zamówionych usług.
 • zapewnienie obsługi i bieżącego funkcjonowania obiektu poprzez:
  • analizę stanu prawnego nieruchomości,
  • analizę stanu technicznego nieruchomości,
  • sporządzenie planów gospodarczych,
  • prowadzenie dla nieruchomości książki  obiektu budowlanego wraz ze sprawozdaniami i protokołami z dokonanych przeglądów budowlanych zgodnymi z przepisami prawa budowlanego,
  • zapewnienie obsługi urządzeń i instalacji technicznych oraz ich bieżący  dozór,
  • kontrola prawidłowości wykonywanych usług zapewniających funkcjonowanie obiektu,
  • gotowość interwencyjną w sytuacjach awaryjnych,
  • przygotowywanie i opracowywanie  porozumień i regulaminów  obiektu dotyczących:
   • sposobu użytkowania obiektu,
   • rozliczenia mediów
   • inne
  • doradztwo w zakresie usług eksploatacyjnych i remontowych,
 • zarządzanie finansami nieruchomości poprzez:
  • wyszukiwanie atrakcyjnych ofert na rynku,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów,
  • analiza kosztów,
  • prowadzenie ksiąg rachunków lub innych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych rozliczeń z właścicielami oraz rozliczeń publiczno - prawnych.
 • obsługa prawna poprzez:
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych,
  • prowadzenie postępowań sądowych.
 • zapewnienie atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości poprzez:
  • wyszukiwanie i rekomendowanie odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
 • zapewnienie usługi  ochrony mienia.